Chinese Characters

Learned in Dōng Lǎoshī's Intro Mandarin class (thru Lesson 13; 4/14/2013)

Categories: numbers, people, time, food

Parts of speech: verbs, adjectives/adverbs, interrogatives/demonstratives, particles/suffixes/expressions

Additional pages: characters grouped containing similar radicals; HTML entities for pinyin

Thanks to these websites for providing the character graphics and Pinyin with tone marks:

If you see any mistakes, or have suggestions for improvement, please let me know: kathyamen[at]gmail[dot]com.

jing jing jǐng well
tianqitianqi tianqitianqi tiānqì weather
qi qi air
wenxuewenxue wenxuewenxue wénxué literature
qiu qiu qiú ball
wen wen wén

written language

qie qie qiě and
guo2 guo2 guó country
mingpianmingpian mingpianmingpian míngpiàn business card
pian pian piàn flat, thin piece; slice
zhaopianzhaopian zhaopianzhaopian zhàopiàn photograph, picture
li li strength
zhuanyezhuanye zhuanyezhuanye zhuānyè

major, specialty

xi xi faculty, department
mu mu wood
huo huo huǒ fire
ding ding dīng nail
gong gong gōng labor
ce2ng ceng céng story/floor
dao dao dāo knife
kou kou kǒu mouth
mu me mú  eye
tu tu earth
bi dagger
ri ri sun
guang guang guāng light
pan pan pán plate
guangpanguangpan guangpanguangpan guāngpán CD
bei bei bèi shell
yu yu jade
shi shi shǐ arrow
xin xin xīn heart
shui shui shuǐ water
yue yue yuè moon
shou shou shǒu hand
tian tian tián field
yan yan yán speech
pi pi skin
gong gong gōng bow
ye ye business, trade
yang yang yáng sheep
gou gou gǒu dog
quan quan quǎn dog
niu niu niú cow, ox
niao niao niǎo bird
ya ya duck
gongzuogongzuo gongzuogongzuo gōngzuò work, job (also to work)
yufayufa yufafuya yǔfǎ grammar
kouyukouyu kouyukouyu kǒuyǔ spoken language
waiyuwaiyu waiyuwaiyu wàiyǔ foreign language
waiguowaiguo waiguowaiguo wàiguó foreign country
che che chē vehicle
diannaodiannao diannaodiannao diànnǎo computer
yun yun yún cloud
sushesushe sushesushe sùshè dormitory
cidiancidian cidiancidian cídiǎn dictionary
BeijingBeijing BeijingBeijing Běijing Beijing
bu bu divination
ke ke class, lesson
hui hui hùi meeting
shengdanshengdan shengdanshengdan Shèngdàn Christmas
jie jie jié festival
juhuijuhui juhui jùhùi party
shengrishengri shengrishengri shēngri birthday
liwuliwu liwuliwu lǐwù gift, present
shangchangshangchang shangchangshangchang shāngchǎng market, bazaar, shopping mall
(shāng = trade/commerce)
dian dian diàn store, shop
yinyueyinyue yinyueyinyue yīnyuè music (yīn = sound)
shu shu shū book
baomingbaozhi baozhibaozhi bàozhǐ newspaper
benzibenzi benzibenzi běnzi exercise book, notebook
gongyuangongyuan gongyuangongyuan gōngyuán park
qian qian qián money
zhou zhou zhōu boat
dongxidongxi dongxidongxi dōngxi thing, stuff
qichuang qichuang chuáng bed
wentiwenti wentiwenti wèntí question
biantiaobiantiao biantiaobiantiao biàntiáo note
yang yang yāng center
xi xi west
nan nan nán south
bei bei běi north
dong dong dōng east
ye ye page
shen shen shēn body
shentishenti shentishenti shēntǐ body, health
tou tou tóu head
yiyuanyiyuan yiyuanyiyuan yīyuàn hospital
yifuyifu yifuyifu yīfu clothes
yao yao yào medicine
shenghuoshenghuo shenghuoshenghuo shēnghuó life
ling ling lìng order
chang chang chāng factory
shirshir shirshir shìr matter, thing, affair
chufangchufang chufangchufang chúfáng kitchen
cesuocesuo cesuocesuo cèsuǒ toilet
fangzifangzi fangzifangzi fángzi house
fangzufangzu fangzufangzu fángzū rent (for a house, apt., etc.)
gongsigongsi gongsigongsi gōngsī company
hu hu door
fan fan fǎn reverse
zhu zhu zhú bamboo
fang fang fāng square
dianyingdianying dianyingdianying diànyǐng movie
(diàn = electricity, yǐng = shadow)
youjuyouju youjuyouju yóujú

post office

yóu = to post; = office

lou lou lóu building
ci ci word
kewenkewen kewenkewen kèwén text
shu shu shù art, skill

Back to main page